Algemene voorwaarden


SPELREGELS AUTOVENDI

de Algemene Voorwaarden:

Kort samengevat:
  • Koper is verplicht om het voertuig na acceptatie af te nemen.
  • Koper mag niet opnieuw onderhandelen tijdens levering.
  • Verkoper mag niet aan derden verkopen na acceptatie.
  • Bedenktijd vervalt na acceptatie overeenkomst.
  • Verkoper dient binnen 3 dagen na acceptatie een afspraak te maken voor aflevering.
  • Verkoper dient binnen 14 dagen het voertuig in te leveren bij de koper.
  • Wet Koop op afstand is niet van toepassing als u zelf iets verkoopt.
(De uitgebreide Algemene Voorwaarden vindt u onderstaand, inclusief de onderbouwing van de bovenstaande punten. Bij twijfel zijn de onderstaande, uitgebreide Algemene Voorwaarden bindend)

Artikel 1. Identiteit van de Ondernemer
AutoVendi.be (handelsnaam van Vendi Concepts B.V.)
Adam Smithstraat 43
7559 SW Hengelo
Telefoonnummer: 078482740
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur, vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.
E-mail adres: contact@autovendi.be
KVK: 64571874

Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 Verkoper is iemand die via AutoVendi.be een voertuig te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Koper is een eigenaar van een bedrijf dat voertuigen inkoopt via AutoVendi na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van AutoVendi gaan de Verkoper en Koper akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden. Het is zowel de Verkoper als Koper bekend dat persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd zijn en niet aan derden zullen worden verstrekt buiten het Verkoopcontract om. AutoVendi maakt geen gebruik van cookies.
2.4 Het Verkoopcontract is het contract welke Verkoper en Koper sluiten om de specifieke voorwaarden ten aanzien van de te verkopen auto waarover overeenstemming is bereikt vast te leggen.
2.5 Het Gegarandeerd Bod betreft het bod wat de Verkoper wordt geboden voor zijn voertuig op basis van de door de Verkoper verstrekte informatie aan AutoVendi.be.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van AutoVendi en op ieder Verkoopcontract.
2.7 Voordat een bezoeker van de website van de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van AutoVendi, wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en deze door te nemen.
2.8 AutoVendi heeft het recht diverse diensten, klachten en overeenkomsten in zijn geheel dan wel ten dele door één of meer (rechts)personen of derden te laten uitvoeren.
2.9 Onder gebreken wordt verstaan, alle aspecten die waardeverminderende invloed hebben op het voertuig. Denk hierbij aan krassen, deuken, barsten, scheuren, versleten slijtage onderdelen, technische mankementen, verlopen APK, onlogische tellerstand, slecht gerepareerde schades, voertuigen die in het verleden als zijnde gestolen geregistreerd zijn geweest, voertuigen waar een WOK (Wacht Op Keuren) melding heeft gezeten, import auto’s die met schade zijn ingevoerd, import auto’s die als verhuisgoed zijn ingevoerd, onvolledige onderhoudshistorie, minder dan twee sleutels, voertuig waarin is gerookt, voertuig waar huisdieren in zijn vervoerd, brandende waarschuwingslampjes, lekkages, (beginnende)roest, voertuigen die als taxi en/of overheidsvoertuig geregistreerd zijn geweest en auto’s die extreem vies zijn (dienen professioneel gereinigd te worden).

Artikel 3. Gegarandeerd Bod
3.1 Verkoper ontvangt een Gegarandeerd Bod via AutoVendi op het te verkopen voertuig. Het Gegarandeerd Bod is op basis van de gegevens die door de Verkoper zijn opgegeven. Deze gegevens dienen te allen tijde naar waarheid te zijn ingevoerd of opgegeven, oftewel de verkoper dient zich te houden aan zijn mededelingsplicht (artikel 7:17 BW). Indien er onjuiste gegevens zijn opgegeven ten nadele van de Koper, heeft de Koper het recht om het Gegarandeerd Bod in te trekken en een nieuw gegarandeerd bod te doen.
3.2 Verkoper wordt de mogelijkheid geboden om vanaf het moment van afgeven van het Gegarandeerd Bod 5 dagen na te denken over het Gegarandeerd Bod. Na 5 dagen komt het Gegarandeerd Bod automatisch te vervallen.
3.3 Verkoper heeft de mogelijkheid om een Gegarandeerd Bod direct te accepteren. Bij acceptatie gaat Verkoper een Verkoopcontract met Koper aan waarmee automatisch de 5 dagen bedenktijd vervallen. Bedenktijd is enkel van toepassing vóórdat een Verkoopcontract wordt aangegaan.
3.4 Het is de Koper niet toegestaan opnieuw over de prijs te onderhanden tijdens de aflevering van het verkochte voertuig wanneer de gegevens die door de Verkoper zijn opgegeven juist zijn en naar waarheid zijn ingevuld.
3.5 De mogelijkheid bestaat dat de Koper met spoed op zoek is naar een bepaald type auto. In dit geval zal de Koper via meerdere kanalen trachten een auto in te kopen. De Koper heeft in dat geval de mogelijkheid om telefonisch een bod te plaatsen op de auto van de Verkoper. In het geval van een telefonisch bod, bestaat de mogelijkheid dat het gedane bod beperkt geldig is of langer geldig is dan de oorspronkelijke 5 dagen. Zolang de Koper zelf geen voertuig heeft kunnen vinden, blijft het gegarandeerde bod staan.

Artikel 4. Verkoopcontract
4.1 Verkoper kan na aanbieding van een gegarandeerd bod van AutoVendi akkoord gaan met een Gegarandeerd Bod van AutoVendi op het te koop aangeboden voertuig. Na een daaropvolgend akkoord van de Koper is het voertuig definitief verkocht en is bedenktijd niet meer van toepassing. Er wordt een Verkoopcontract opgesteld voor de Verkoper en Koper.
4.2 Verkoper dient na mondelinge hetzij schriftelijke acceptatie en het digitaal ontvangen van het Verkoopcontract, het betreffende voertuig beschikbaar te stellen voor levering aan de Koper. Het voertuig is na acceptatie definitief verkocht en mag niet meer aan derden verkocht worden.
4.3 Verkoper dient binnen 3 werkdagen een leverafspraak te maken met de Koper. Indien er geen mogelijkheid is om met de Koper te communiceren, dient dit binnen 3 werkdagen telefonisch dan wel per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan AutoVendi.
4.4 Verkoper is verplicht het verkochte voertuig binnen 14 dagen na het opstellen van het Verkoopcontract af te leveren bij de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met AutoVendi.
4.5 Koper is verplicht het gekochte voertuig binnen 14 dagen op te halen indien dit schriftelijk zo is overeengekomen met AutoVendi, tenzij een andere ophaaldatum is overeengekomen.
4.6 Bij misverstanden zoals valsheid in geschrifte door verkoper en/of koper, verkoop onder valse voorwendselen door verkoper, gestolen voertuigen, betrouwbaarheid koper, weinig koopkracht koper, achterstallige betalingen koper, foutieve informatie op de website, fout in het systeem, fout in de overeenkomst, behoudt AutoVendi zich het recht voor om een Gegarandeerd Bod in te trekken voor dan wel na acceptatie, zonder dat de Verkoper of Koper hieraan rechten kunnen ontlenen.
4.7 Koper is verplicht een eigen risico in acht te nemen van € 250,00 incl. BTW op het totaal van technische en optische gebreken tijdens het afleveren van een gekocht voertuig bij voertuigen met een verkoopwaarde boven de € 1.500,00. Onder deze gebreken wordt onder meer verstaan, alle gebreken die het gebruik van het voertuig beperken en/of leiden tot afkeuring tijdens de Algemene Periodieke Keuring (APK), met uitzondering van slijtage delen en/of optische gebreken die waardeverminderend zijn voor het voertuig. Indien de gebreken dusdanig veel kosten met zich meebrengen en de Koper daardoor niet akkoord is met het geleverde voertuig, dient dit tijdens kantooruren te allen tijde eerst kenbaar gemaakt te worden aan AutoVendi. Buiten kantooruren dienen Verkoper en Koper te goeder trouw een oplossing zoals hieronder omschreven te kiezen. Mogelijke oplossingen bij een dergelijk voorval zijn:

  • De Verkoper betaalt de reparatiekosten omdat deze niet waren opgegeven. Autovendi bepaalt de hoogte van de reparatiekosten;
  • De Verkoper zorgt binnen 7 dagen voor reparatie van de niet opgegeven gebreken en levert het voertuig opnieuw in.
4.8 Verkoper geeft de Koper tijdens de aflevering de gelegenheid om het voertuig te inspecteren. Om de technische staat van het voertuig te beoordelen gaat de Verkoper akkoord met het uitvoeren van een proefrit door de Koper. Bij constatering van gebreken die niet vermeld zijn dient de Koper contact op te nemen met AutoVendi. Eventuele (optische) gebreken dienen per foto, video of geluidsbestand aangetoond te worden en kunnen verzonden worden naar contact@autovendi.be. Bij het weigeren van het verzenden van foto’s wordt de Verkoper automatisch in het gelijk gesteld. Bij aflevering in het weekend proberen Verkoper en Koper samen tot overeenstemming te komen. Komen partijen er niet uit, dan wordt de overdracht van het voertuig uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. AutoVendi bepaalt na het controleren van alle gebreken de nieuwe verkoopwaarde (Gegarandeerd Bod) van het voertuig. Op het moment dat een nieuwe waarde wordt bepaald heeft Verkoper het recht om dit te weigeren.
4.9 Het Verkoopcontract kan door AutoVendi en/of Koper worden ontbonden als het voertuig een onlogische kilometerstand heeft of niet gevrijwaard kan worden om enig door de RDW opgegeven reden.
4.10 Het Verkoopcontract kan door AutoVendi en/of Koper worden ontbonden als achteraf blijkt dat het voertuig een WOK-status heeft gehad, het voertuig een taxi, lesauto, politieauto, ambulance of brandweerauto is geweest en de Koper hier niet mee akkoord gaat. Onder WOK-status (Wacht Op Keuren-status) wordt verstaan dat het voertuig dusdanig beschadigd is geweest dat deze technisch of economisch total loss is geweest.
4.11 AutoVendi en/of de koper en/of de Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij waar hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop AutoVendi, de koper of de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AutoVendi of de Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder van buitenkomende onvoorziene zaken wordt onder andere verstaan; overlijden van de verkoper of koper, aantoonbare ongevalschade, natuurramp en/of autobrand. AutoVendi is niet aansprakelijk voor een (type)fout in enig voorstel op de website of in het Verkoopcontract. AutoVendi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitvallen van de website, wat daarvan ook de reden is (geweest).
4.12 Indien de Verkoper zich niet houdt aan de gestelde levertermijn of bij verkoop aan een derde, zal de Verkoper door AutoVendi en/of Koper in gebreke worden gesteld. Er zal ter keuze van AutoVendi een vordering tot nakoming dan wel een ontbinding van het Verkoopcontract in gang worden gezet en de Verkoper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd. Bij het niet in acht nemen van de verplichtingen inzake ontbinding Verkoopcontract, zal AutoVendi de afwikkeling uit handen geven worden aan externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Verkoper.
4.13 Indien de verkoper het verkoopcontract wil laten ontbinden, dient de verkoper dit telefonisch of schriftelijk aan te geven bij AutoVendi. Er zal ter keuze van AutoVendi een vordering voor ontbinding van het Verkoopcontract in gang worden gezet en de Verkoper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd. Bij het niet in acht nemen van de verplichtingen inzake ontbinding Verkoopcontract, zal AutoVendi de afwikkeling uit handen geven worden aan externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Verkoper.
4.14 Indien de Koper zich niet houdt aan de ophaaltermijn of aflevertermijn, annuleert zonder AutoVendi daarvan op de hoogte gesteld te hebben, buiten AutoVendi om handelt met de Verkoper nadat deze door AutoVendi met de Verkoper in contact is gebracht, opnieuw onderhandelt met de Verkoper zonder AutoVendi daarvan op de hoogte te hebben gesteld, fraude pleegt of zich anderszins niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal de Koper in gebreke worden gesteld. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens het schenden van het Verkoopcontract en de Algemene Voorwaarden en de Koper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van AutoVendi om een volledige schadevergoeding te vorderen en die op Koper te verhalen. Daarnaast zal de Koper het toegang tot de website van AutoVendi per direct afgesloten worden en de overeenkomst tussen AutoVendi en Koper zal per direct eindigen.
4.15 Verkoper kan geen aanspraak maken op de wet Koop op afstand. De wet Koop op afstand geldt enkel wanneer u een aankoop doet op afstand of per telefoon en is niet van toepassing als u iets verkoopt op afstand.
4.16 Al onze gesprekken worden opgenomen ter controle en beveiliging van onze service en eventuele verkopen.
4.17 Verkoper stelt AutoVendi in de gelegenheid om binnen 48 uur na het annuleren van een Verkoopcontract door de Koper of onmacht, een nieuwe koper te vinden om de transactie alsnog een vervolg te geven.
4.18 Gebreken die ontstaan na het opstellen van het verkoopcontract dienen voorafgaand aan de aflevering kenbaar gemaakt te worden aan AutoVendi.be. Verkoper geeft de Koper tevens de gelegenheid de gebreken te beoordelen en een diagnose te stellen.

Artikel 5. Betaling
5.1 Verkoper kan kosteloos gebruik maken van de bemiddeling van AutoVendi zonder een maximaal gebruikslimiet.
5.2 Verkoper ontvangt betaling van de Koper, direct bij aflevering van het voertuig. Dit kan contant dan wel per bank. Bij bankbetalingen dient de Koper een bewijs van betaling af te geven en de Verkoper dient rekening te houden met een vertraging van overschrijving.
5.3 Koper is op het moment van het sluiten van een abonnement verplicht AutoVendi binnen 14 dagen na ontvangst factuur de abonnementskosten/fee te betalen. Bij automatisch incasso zal AutoVendi het bedrag automatisch af laten schrijven door de bank.

Artikel 6. Auteursrechten
6.1 Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van AutoVendi.be en alle direct gerelateerde ontwerpen, programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van het AutoVendi, zoals teksten, database, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan AutoVendi en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 7. Privacy
7.1 AutoVendi gebruikt persoonsgegevens enkel ten behoeve van AutoVendi gerelateerde diensten.
7.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt of doorverkocht worden.
7.3 Persoonsgegevens worden enkel vastgelegd in de database van AutoVendi.
Meer informatie

Artikel 8. Klachten
8.1 Verkoper en Koper kunnen klachten schriftelijk melden per aangetekend schrijven en sturen naar AutoVendi, t.a.v. directie, Adam Smithstraat 43, 7559 SW Hengelo. Het e-mailadres is: contact@autovendi.be , t.a.v. directie.

Artikel 9. Recht
9.1 Op alle diensten, overeenkomsten en aanbiedingen die tot stand komen of zijn gekomen via AutoVendi.be is het Nederlands recht van toepassing. Alle gerechtelijke procedures zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank Overijssel.


Bel ons op
078 48 27 40
als je vragen hebt.

Wij helpen je graag op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur, vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Stuur een mail naar: contact@autovendi.be

auto verkopen beste keus 2016