Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Vendi concepts B.V.

de Algemene Voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Definities:

In de onderhavige algemene voorwaarden worden een aantal definities gebruikt met de volgende betekenis:

 1. AutoVendi: een handelsnaam van Vendi concepts B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7559 SW Hengelo aan de Adam Smithstraat 43, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64571874.
 2. Verkoper: een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf, consument (niet handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf) dan wel gemachtigde / vertegenwoordiger van een rechtspersoon, tevens gebruiker van dienstverlening zoals verzorgd door AutoVendi c.q. Vendi concepts B.V. dan wel gebruikmakend van een door Vendi concepts geëxploiteerde website / digitaal platform.
 3. Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van zijn of haar bedrijf, tevens erkend voertuigenhandelaar, die een bod uitgebracht heeft op een door verkoper aangeboden voertuig door middel van de dienstverlening van AutoVendi en welk bod door verkoper geaccepteerd werd.
 4. Voertuig(en): een voertuig, betreffende een personenvoertuig, motorvoertuig, bedrijfsvoertuig of vrachtwagen, welke door Verkoper ter verkoop aangeboden wordt door middel van de dienstverlening van AutoVendi.
 5. Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen verkoper en koper die tot stand komt na bemiddeling door AutoVendi, waarbij verkoper zich verplicht tot het leveren van het te koop aangeboden voertuig en koper zich verplicht tot afname en betaling van de koopsom voor het aangeboden voertuig.
 6. Bemiddelingsovereenkomst: een overeenkomst tussen verkoper en AutoVendi waarmee AutoVendi als bemiddelaar optreedt tussen verkoper en koper met als uitgangspunt het sluiten van een koopovereenkomst.
 7. Gegarandeerd bod: het bod van koper op een door verkoper via AutoVendi aangeboden voertuig, op basis van de door verkoper via AutoVendi verstrekte informatie aan koper.
 8. Verkoopcontract: de door AutoVendi opgestelde overeenkomst ter schriftelijke vastlegging van de koopovereenkomst die dankzij bemiddeling door AutoVendi tussen verkoper en koper tot stand komt.
 9. Gebreken: iedere tekortkoming waardoor het voertuig niet voldoet aan de verwachtingen, waaronder – maar niet uitsluitend -: krassen, deuken, barsten, scheuren versleten onderdelen, technische mankementen, verlopen vervaldatum Apk, onlogische tellerstand conform oordeel van de RDW, Wacht op keuren (WOK) melding, geïmporteerd voertuig, voertuigen geregistreerd als gestolen, onvolledige onderhoudshistorie, ontbreken van een reservesleutel, voertuig waarin is gerookt, voertuig waarin huisdieren zijn vervoerd, brandende waarschuwingslampjes, lekkages, (beginnende) roestvorming, voertuigen als taxi en/of overheidsvoertuig geregistreerd zijn geweest, voertuigen waarbij er noodzaak is tot professionele reiniging.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden:

Door gebruik te maken van de dienstverlening van AutoVendi gaan verkoper en koper ermee akkoord dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle dienstverlening en overeenkomsten, gesloten met AutoVendi. Voorafgaand aan de totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst wordt er uitdrukkelijk mee ingestemd dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing verklaard worden en wordt verkoper in staat gesteld kennis te nemen van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Dienstverlening AutoVendi

2.1 Dienstverlening

 1. AutoVendi treedt op als bemiddelaar tussen verkoper en koper bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper.
 2. Ten behoeve van de bemiddeling en het bevorderen van de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper biedt AutoVendi het te verkopen voertuig aan via haar website, AutoVendi.be.
 3. AutoVendi levert de overeenkomst aan waarin de overeenstemming aangaande de koopovereenkomst nader wordt vastgelegd, voorzien van specifieke voorwaarden en essentialia.
 4. De door AutoVendi aan verkoper aangeboden dienst in de vorm van bemiddeling voor de verkoop van zijn/haar voertuig vindt kosteloos plaats.

2.2 Uitvoering door derden

AutoVendi heeft het recht diensten en/of overeenkomsten in zijn geheel of ten dele door één of meerdere rechtspersonen uit te laten voeren

Artikel 3. Gegarandeerd Bod

3.1 Gegarandeerd bod voor verkoper

 1. Verkoper ontvangt een gegarandeerd bod op het te verkopen voertuig door middel van bemiddeling via AutoVendi.
 2. Het gegarandeerd bod wordt gedaan op basis van de gegevens die verkoper opgegeven heeft en deze gegevens dienen te allen tijde naar waarheid te zijn ingevoerd of opgegeven. Verkoper heeft een mededelingsplicht (art. 7:17 BW). In geval van onjuistheid in de opgegeven gegevens heeft de koper het recht om het gegarandeerd bod in te trekken. Indien koper op basis van de bekende gegevens een gewijzigd gegarandeerd bod wenst uit te brengen dan dient het gewijzigd gegarandeerd bod ter goedkeuring voorgelegd te worden aan AutoVendi en dient het via de kanalen / platform van AutoVendi voorgelegd te worden aan verkoper.
 3. Verkoper heeft in beginsel een bedenktijd van 5 dagen (120 uren) vanaf het moment van afgifte van het gegarandeerd bod via AutoVendi. Na verloop van voornoemde termijn en zonder dat verkoper het gegarandeerd bod accepteert komt het gegarandeerd aanbod automatisch te vervallen. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is AutoVendi steeds bevoegd een alternatieve bedenktijd te bepalen, geldend vanaf het moment van afgifte van het gegarandeerd bod. Na verloop van de door AutoVendi bepaalde bedenktijd en zonder dat verkoper het gegarandeerd bod accepteert binnen de door AutoVendi bepaalde bedenktijd komt het gegarandeerd aanbod automatisch te vervallen. In geval van een alternatieve bedenktijd zal AutoVendi daarvan uitdrukkelijk melding maken bij afgifte van het gegarandeerd bod
 4. Verkoper heeft vanaf de invoer door koper van het gegarandeerd bod via AutoVendi de mogelijkheid het gegarandeerd bod te accepteren. In geval van acceptatie door verkoper van het via AutoVendi ontvangen gegarandeerd bod komt een koopovereenkomst tot stand en vervalt daarmee de bedenktijd.
 5. Het is koper niet toegestaan na de totstandkoming van de koopovereenkomst te onderhandelen over de koopsom bij aflevering van het voertuig door verkoper. Vorenstaande bepaling geldt indien de door verkoper opgegeven gegevens naar waarheid ingevuld juist en volledig zijn en geen sprake is van niet gemelde- of verborgen gebreken.

Artikel 4. Koopovereenkomst

4.1 Overeenkomst en totstandkoming

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een gegarandeerd aanbod dat door koper gedaan wordt op het door verkoper aangeboden voertuig en welk gegarandeerd aanbod door verkoper wordt aanvaard. De koop is daarmee definitief en koper heeft geen bedenktijd. Het is verkoper daarmee niet langer toegestaan om het voertuig nog eens aan een derde te verkopen. Verkoper stelt direct na de totstandkoming van de overeenkomst het voertuig beschikbaar voor levering aan koper. Levering vindt plaats door aflevering en overdracht van het voertuig, voorzien van bescheiden, documentatie ten behoeve van overschrijving van de kentekenregistratie en opgegeven accessoires, op de bedrijfslocatie van koper c.q. een door koper aan te wijzen locatie, tenzij anders overeengekomen.
 2. AutoVendi stelt een verkoopcontract op voor partijen en stuurt deze aan partijen toe ter schriftelijke vastlegging van de afspraken.
 3. Verkoper dient binnen 3 werkdagen een afspraak te maken met koper voor levering van het voertuig. Indien het verkoper niet lukt om binnen voornoemde termijn in contact te treden met koper dan dient verkoper daarvan binnen 3 werkdagen telefonisch of per e-mail melding van te maken bij AutoVendi.
 4. Verkoper is verplicht het voertuig binnen 14 dagen na verzending van het verkoopcontract te leveren aan koper, tenzij een alternatieve leveringsdatum overeengekomen is met koper en AutoVendi daarvan op de hoogte gesteld is.
 5. Indien een alternatieve leveringswijze overeengekomen is zal koper binnen 14 dagen na verzending van het verkoopcontract het voertuig in ontvangst nemen en geleverd krijg bij- en van verkoper, tenzij met verkoper een alternatieve datum voor levering en ontvangst overeengekomen is en AutoVendi hiervan op de hoogte gesteld is.
 6. Verkoper geeft voorafgaand aan de overdracht en levering van het voertuig koper de gelegenheid het interieur en exterieur van het voertuig te inspecteren. Voor een inschatting van de (motor)technische staat zal een proefrit plaatsvinden.
 7. Indien tijdens de inspectie blijkt dat sprake is van een niet gemeld zichtbaar- of onzichtbaar/verborgen gebrek dan dient koper AutoVendi daarover te informeren en een foto-, geluids- en / of videobestand per e-mail toe te sturen. AutoVendi zal binnen 1 werkdag de waarde verminderende factoren specificeren en beoordelen en deze in mindering brengen op het gegarandeerd bod op basis waarvan de koopovereenkomst gesloten is. Koper en verkoper kunnen in dat geval op basis hiervan de verbintenissen uit de koopovereenkomst na te komen op basis van de nieuw vastgestelde koopsom. Het staat koper en verkoper vrij om op grond van een herzien gegarandeerd bod een koopovereenkomst te sluiten, in geval van een onzichtbaar/verborgen gebrek.

Artikel 5. Ontbinding en Aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van een gebrek c.q. tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en het voertuig niet voldoet aan de verwachtingen en herstel ter plekke niet mogelijk zal zijn, is koper – naast de hiervoor in artikel 4 genoemde mogelijkheid tot aanpassing / wijziging van de koopovereenkomst - gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Koper en verkoper zijn gerechtigd zelfstandig de waarde verminderende factoren te verdisconteren in een nader te bepalen koopsom en op basis daarvan alsnog de koopovereenkomst doorgang laten vinden. Koper is niet schadeplichtig jegens verkoper.
 2. Koper is onder opgave van redenen gerechtigd tot ontbinding van de koopovereenkomst indien, om welke reden dan ook, de RDW een directe wijziging van de kentekenregistratie niet goedkeurt. Koper overlegt hiervan bewijs.
 3. AutoVendi en/of de koper en/of de Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij waar hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.
 4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop AutoVendi, de koper of de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AutoVendi of de Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder van buitenkomende onvoorziene zaken wordt onder andere verstaan; overlijden van de verkoper of koper, aantoonbare ongeval schade, natuurramp en/of autobrand.
 5. AutoVendi is niet aansprakelijk voor een (type)fout in enig voorstel op de website of in het Verkoopcontract. AutoVendi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitvallen van de website, wat daarvan ook de reden is (geweest).
 6. Indien de Verkoper zich niet houdt aan de gestelde levertermijn of bij verkoop aan een derde, zal de Verkoper door AutoVendi en/of Koper in gebreke worden gesteld. Er zal ter keuze van AutoVendi een vordering tot nakoming dan wel een ontbinding van het Verkoopcontract in gang worden gezet en de Verkoper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd. Bij het niet in acht nemen van de verplichtingen inzake ontbinding Verkoopcontract, zal AutoVendi de afwikkeling uit handen geven worden aan externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Verkoper.
 7. Indien de verkoper het verkoopcontract wil laten ontbinden, dient de verkoper dit telefonisch of schriftelijk aan te geven bij AutoVendi. Er zal ter keuze van AutoVendi een vordering voor ontbinding van het Verkoopcontract in gang worden gezet en de Verkoper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd. Bij het niet in acht nemen van de verplichtingen inzake ontbinding Verkoopcontract, zal AutoVendi de afwikkeling uit handen geven worden aan externe partij. Alle bijkomende (proces)kosten, naast de wettelijke rente, zijn voor rekening van de Verkoper.
 8. Indien de Koper zich niet houdt aan de ophaaltermijn of aflevertermijn, annuleert zonder AutoVendi daarvan op de hoogte gesteld te hebben, buiten AutoVendi om handelt met de Verkoper nadat deze door AutoVendi met de Verkoper in contact is gebracht, opnieuw onderhandelt met de Verkoper zonder AutoVendi daarvan op de hoogte te hebben gesteld, fraude pleegt of zich anderszins niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal de Koper in gebreke worden gesteld. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens het schenden van het Verkoopcontract en de Algemene Voorwaarden en de Koper is een boete van 15% van het Gegarandeerd Bod met een minimum van € 250,00 excl. BTW aan AutoVendi verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van AutoVendi om een volledige schadevergoeding te vorderen en die op Koper te verhalen. Daarnaast zal de Koper het toegang tot de website van AutoVendi per direct afgesloten worden en de overeenkomst tussen AutoVendi en Koper zal per direct eindigen.
 9. Verkoper kan geen aanspraak maken op de wet Koop op afstand. De wet Koop op afstand geldt enkel wanneer een consument een aankoop doet op afstand of per telefoon en is niet van toepassing als u iets verkoopt op afstand.

Artikel 6. Afleveringsverplichting en aansprakelijkheid voor autobedrijven

 1. Autobedrijven die via Autovendi een koopovereenkomst aangaan met een (particuliere) verkoper, zijn verplicht om de aflevering van de gekochte auto binnen 14 dagen (Artikel 6:248 BW) na de bevestiging van de verkoop te laten plaatsvinden, tenzij schriftelijk, voor het sluiten van de koopovereenkomst, anders afgesproken. Indien het autobedrijf verzuimt om binnen deze termijn een afspraak te maken voor de aflevering, wordt dit juridisch beschouwd als een contractbreuk.
 2. Het autobedrijf dient binnen 3 dagen na de bevestiging van de verkoop een afleverafspraak in te plannen met de verkoper voor de aflevering van het voertuig. Indien het autobedrijf geen contact opneemt of herhaaldelijk de afspraak uitstelt, zal dit worden beschouwd als het dwarsbomen van de afspraken, wat resulteert in aansprakelijkheid voor de ontstane kosten en misgelopen omzet.
 3. In geval van contractbreuk door het autobedrijf, zoals omschreven in artikel 1 en 2, behoudt Autovendi zich het recht voor om volgens Artikel 6:74 BW Lid 1 de gemaakte kosten en eventuele schade op het autobedrijf te verhalen. Deze kosten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, opslagkosten, administratieve kosten, en eventuele door Autovendi te bepalen compensatie aan de particulier voor het ongemak. Deze compensatie is beperkt tot brandstofkosten of transportkosten.
 4. Bij niet-nakoming van de afleveringsverplichting binnen de gestelde termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk, voor het sluiten van de koopovereenkomst, anders afgesproken, is het autobedrijf een boete verschuldigd aan Autovendi van minimaal € 250,- exclusief eventuele misgelopen honoraria. Deze boete komt bovenop de verhaalde kosten en schadevergoeding zoals genoemd in artikel 3.

Artikel 7. Privacy en Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van AutoVendi.be en alle direct gerelateerde ontwerpen, programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van het AutoVendi, zoals teksten, database, gegevens en afbeeldingen, behoren toe aan AutoVendi en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Alle met AutoVendi gesprekken worden opgenomen ter controle en beveiliging van onze service en eventuele verkopen.
 3. Afbeeldingen op de website en koopovereenkomst behoren toe aan AutoVendi en de intellectuele eigendom wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
 4. AutoVendi gebruikt persoonsgegevens enkel ten behoeve van aan AutoVendi gerelateerde diensten.
 5. Persoonsgegevens zullen niet aan derden verstrekt of doorverkocht worden.
 6. Persoonsgegevens worden enkel vastgelegd in de database van AutoVendi.

Artikel 8. Betaling koopsom

 1. Verkoper kan kosteloos gebruik maken van de bemiddeling van AutoVendi zonder een maximaal gebruikslimiet.
 2. Verkoper ontvangt betaling van de Koper, direct bij aflevering van het voertuig. Dit kan contant dan wel per bank. Bij bankbetalingen dient de Koper een bewijs van betaling af te geven en de Verkoper dient rekening te houden met een vertraging van overschrijving.
 3. Koper is op het moment van het sluiten van een koopovereenkomst verplicht AutoVendi binnen 14 dagen na ontvangst factuur de fee ter vergoeding van bemiddelingskosten te betalen. Bij automatische incasso zal AutoVendi het bedrag automatisch af laten schrijven door de bank.

Artikel 9. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle diensten, overeenkomsten en aanbiedingen die tot stand komen of zijn gekomen via AutoVendi.be is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle gerechtelijke procedures zullen in eerste aanleg worden berecht door de Rechtbank Overijssel.


Bel ons op
078 48 27 40
als je vragen hebt.

Wij helpen je graag op maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur, vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Stuur een mail naar: contact@autovendi.be

auto verkopen beste keus 2016